ВІКОП

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва

Юридична адреса:
м. Вінниця, проспект Космонавтів 42

Приймальна комісія:
м. Вінниця, Хмельницьке
шосе 105-Б, каб. 1005

1. Керівні органи

1.1. Склад вченої Ради
1.2. План роботи вченої Ради
1.3. Ректорат
1.4. Склад керівних органів
1.6. Річний звіт про діяльність закладу освіти
1.7. Щорічний звіт про діяльність керівника закладу освіти
1.8. Контакти
1.5. Підрозділи ВІКОП

2. Матеріально-технічне забезпечення

2.1. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
2.2. Договір оренди нежитлових приміщень №1
2.3. Договір оренди нежитлових приміщень №2
2.4. Договір оренди житлових приміщень
2.5. Відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу освіти на рівні фахової передвищої освіти
2.6. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю 0176 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузь знань 07 Управління та адміністрування
2.7. Звіт про використання та надходження коштів
2.8. Договір суборенди нежитлових приміщень

3. Положення про колегіальні органи

3.1. Статут закладу освіти
3.2. Положення про Вчену раду ПВНЗ ВІКОП
3.3. Положення про Ректорат
3.4. Положення про Вчену раду факультету ПВНЗ ВІКОП
3.5. Положення про факультет
3.6. Положення про Наглядову раду
3.7. Склад Вченої ради ПВНЗ ВІКОП
3.8. Рішення Вченої ради

4. Організація освітнього процесу

4.1. Штатний розпис
4.2. Положення про обрання та прийняття на роботу декана факультету
4.3. Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін самостійного вибору студента
4.4. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії
4.5. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у Вінницькому інституті конструювання одягу і підприємництва
4.6. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
4.7. Положення про проведення практики студентів з освітнім ступенем бакалавра
4.8. Положення про проведення практики студентів з освітнім ступенем магістр
4.9. Положення про відділ практики, перепідготовки та працевлаштування
4.10. Положення про кафедру
4.11. Положення про відділ кадрів
4.12. Положення про бухгалтерію
4.13. Положення про плагіат
4.14. Положення про кабінет навчальний (лабораторію)
4.15. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями
4.16. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 182 “Технології легкої промисловості” галузь знань 18 “Виробництво та технології” першого (бакалаврського півня вищої освіти)
4.17. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 182 “Технології легкої промисловості” галузі знань 18 “Виробництво та технології” другого (магістерського) рівня вищої освіти
4.18. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” галузі знань “Управління та адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти першого
4.19. Концепція освітньої діяльності на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти ВНЗ “Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва”
4.20. Концепція освітньої діяльності із підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
4.21. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”
4.22. Освітньо-професійна пргорама першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 182 “Технології легкої промисловості”галузі знань 18 “Виробництво та технології”
4.23. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 182 “Технології легкої промисловості”
4.24. Освітньо-професійна пргограма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 182 “Технології легкої промисловості” галузі знань 18 “Виробництво та технології”
4.25. Освітньо-професійна програма другий (магістерський)рівень вищої освіти спеціальності 182 Технології легкої промисловості
4.26. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівнгя вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”
4.27. Освітньо-професійна програма “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
4.28. Положення про науковий гурток
4.29. Правила поведінки здобувача освіти ПВНЗ “Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва”
4.30. Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та страхування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
4.31. Мова освітнього процесу
4.32. Положення щодо булінгу (цькуванню) в Вінницькому інституті конструювання одягу і підприємництва
4.33. Навчальний план
4.34. Результати моніторингу якості освіти
4.35. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
4.36. Положення про врегулювання конфліктних ситуацій Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва
4.37. Положення про моніторінг та переодичний перегляд освітніх програм у Вінницькому інституті конструювання одягу і підприємництва
4.38. Положення про планування та облік робочого часу науково-педагогічних працівників Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва
4.39. Положення про організацію та навчально методичне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва
4.40. Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва
4.41. Положення про стейкхолдерів освітніх програм Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництв
4.42. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-науковими програмами освітнього ступеня “магістр” Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва
4.43. Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва
4.44. Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 076  Підприємництво та торгівля, галузь знань 07 Управління та адміністрування на рівні фахової передвищої освіти
4.45. Відомості про педагогічних працівників, які працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місцем роботи, мають освітню та/або професійну кваліфікацію, яка відповідає спеціальності 076 Підприємництво та торгівля, галузь знань 07 Управління та адміністрування на рівні фахової передвищої освіти
4.46. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, навчаються в ЗО
4.47. Напрями наукової та/або мистецької діяльності
4.48. Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
4.49. Освітньо-професійна програма “Підприємництво та торгівля” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

5. Студентське самоврядування

5.1. Діяльність органів студентського самоврядування 
5.2. Положення про орган студентського самоврядування
5.3. Положення про наукове товариство студентів і молодих вчених
5.4. Протоколи студради

6. Фаховий коледж конструювання одягу Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва

6.1. Положення про структурний підрозділ “Фаховий коледж конструювання одягу” приватного вищого навчального закладу “Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва”
6.2. Положення про адміністративну раду
6.3. Положення про циклову комісію
6.4. Положення про педагогічну раду
6.5. План роботи педагогічної ради
6.6. Положення про методичну раду
6.6. План роботи методичної ради
6.7. Положення про денне відділення
6.8. Положення про дистанційне навчання
6.9. Положення про заочну форму навчання
6.10. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
6.11. Положення про видачу документів про освіту державного зразка здобувачами освіти
6.12. Положення про дотримання академчної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти
6.13. Концепція освітньої діяльності з підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля
6.14. Навчальний план підготовки фаховий молодший бакалавр спеціальності 076 Підприємництво та торгівля
6.15. Інформація про відсутність над здобувачем (ліцензіатом) прямо чи посередковано контролю резидентами іноземних держав
6.16. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю 076 “Підприємництво та торгівля”
6.17. Положення про проведення практики студентів

7. Організація освітнього процесу

7.1. Освітньо-професійна програма “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
7.2. Стандарт фахової передвищої освіти освітньо-професійний рівень фаховий молодший бакалавр спеціальності 182 Технології легкої промисловості
7.3. Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому інституті конструювання одягу і підприємництва
7.4. Положення про організацію освітнього процесу
7.5. Положення про методичну роботу
7.6. Положення про розроблення, затвердження, моніторінг та перегляд освітньо-професійних програм та навчальних планів
7.7. Положення про навчальний кабінет
7.8. Положення про навчально-методичний кабінет
7.9. Положення про атетстацію навчальних кабінетів та лабораторій
7.10. Положення про ведення навчального журналу
7.11. Проложення про організацію виконання та захисту курсових робіт (проєктів)
7.12. Положення про організацію контроля та вивчення стану викладання навчального предмета (дисципліни)
7.13. Положення про систему наскрізного контролю знань студентів
7.14. Положення про атестацію здобувачів освіти та екзаменаційну комісію з атестації
7.15. Положення про бібліотеку
7.16. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту
7.17. Положення про творчо-пошукову та науково-дослідницьку роботу студентів
7.18. Положення про щорічний конкурс проєктів студентських ініціатив
7.19. Положення про студентські наукові товариства (СНТ)
7.20. Положення про організацію та проведення студентських внутрішньоколеджних олімпіад
7.21.Положення про роботу з обдарованими студентами
7.22. Положення про предметний гурток
7.23. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
7.24. Положення про навчально-методичний комплекс предметів/дисциплін

8. Організація наукової роботи педагогічних працівників

8.1. Положення про атестацію педагогічних прцівників
8.2. Положення про відкриті заняття педагогічних працівників
8.3. Положення про порядок визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації та інформальної освіти педагогічних працівників
8.4. Положення про школу педагогічної майстерності
8.5. Положення про портфоліо як засіб підвищення кваліфікації педагога
8.5. Положення про рейтингову оцінку діяльності педагогічних працівників

9. Інформація щодо проведення тендерних процедур

9.1. Антикорупційна програма
9.2. Звіт про фінансові результати за 2021 рік
9.3. Звіт про фінансові результати за 2022 рік
9.4. Звіт про фінансові результати за 2023 рік

10. Сертифікати про акредитацію

10.1. Сертифікат про акредитацію за спеціальністю 182, Технології легкої промисловості, другий (магістерський) рівень
10.2. Сертифікат про акредитацію за спеціальністю 071, Облік і оподаткування, другий (магістерський) рівень
10.3. Сертифікат про акредитацію за спеціальністю 182, Технології легкої промисловості, молодший спеціаліст

11. Ліцензії на діяльність

11.1 Підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти
11.2 Інформація про ліцензований обсяг “Фахового коледжу конструювання одягу” приватного вищого навчального закладу “Вінницкий інститут конструювання одягу і підприємництва”
11.3 Відомості щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
11.4 Інформація про ліцензуваний обсяг Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва
11.5 Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльногсті )на рівні фахової передвищої освіти
11.6 Опис документів, що додаються для отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності за спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти/ отримання ліцензії на провадженняосвітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності за спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти закладом освіти іноземної держави, відокремлений структурний підрозділ (філія) якого створюється і фукціонує на території України