ВІКОП

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва

Юридична адреса:
м. Вінниця, проспект Космонавтів 42

Приймальна комісія:
м. Вінниця, Хмельницьке
шосе 105-Б, каб. 1005

Кафедра технології та конструювання виробів

Кафедра технології та конструювання швейних виробів (надалі кафедра ТКШВ) є випускною кафедрою, яка готує фахових молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів у сфері легкої промисловості. Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за денною і заочною формою навчання.

Фахові молодші бакалаври навчаються за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» і отримують кваліфікацію: технік-технолог, технік-конструктор. Термін навчання на основі загальної середньої освіти ( 9 класів) – 3 роки 10 місяців, на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців.
Бакалаври навчаються за спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» та отримають кваліфікацію бакалавр з технологій легкої промисловості. Термін навчання на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 3 роки 10 місяців, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – 1 рік 10 місяців.
Магістри навчаються за освітньо-професійною програмою 182 «Технології легкої промисловості» та отримують кваліфікацію: магістр з технологій легкої промисловості.
Термін навчання – 1 рік 6 місяців.Основні дисципліни професійного спрямування, які викладаються на кафедрі ТКШВ:

– Технологія виробів;
 Конструювання виробів;
 Проектування швейних підприємств;
 Основи автоматизації технологічних процесів;
 Основи моделювання і художнє оформлення виробів;
 Конструювання швейних виробів з елементами САПР.
 Проектування одягу різного призначення, тощо. 

Крім теоретичного курсу, викладачі кафедри ТКШВ приділяють велику увагу практичній підготовці. Для цього на кафедрі створені три швейні лабораторії, які оснащені необхідним виробничим обладнанням, на якому студенти проходять навчальну практику. 

Виробнича та переддипломна практики проходять на підприємствах легкої промисловості, серед яких постійними базами є ПрАТ «Володарка», ЗАТ «Поділля», ПП «Анкор-Сервіс», ТОВ «Світлана» та інші приватні підприємства.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Нахайчук Олег Вікторович (д.т.н., проф., завідувач кафедри ТКШВ)
Соляніченко Микола Олександрович (к.т.н., проф.)  
Горобчишина Валентина Сергіївна (к.т.н., доц.)
Близнюк Ольга Миколаївна професор (д.т.н., проф. каф.)  
Захарова Еліна Андріївна (доц. каф.)
Христюк Оксана Іванівна (вик.)
Наконечний Олександр Анатолійович (вик.)

Науково-педагогічні працівники кафедри ТКШВ беруть активну участь у науково-дослідній роботі за різною тематикою. Досліджуються теоретичні та практичні питання щодо удосконалення (підвищення) розвитку легкої промисловості. Науково-дослідна робота спрямована на розробку методів дослідження матеріалів, проектування та технологію виготовлення конкурентоздатних швейних виробів.
Результати наукових досліджень представляються на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, публікуються в фахових журналах України. Студенти гідно представляють інститут і виборюють призові місця на всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

Актуальним напрямком досліджень є розробка спеціального одягу для урологічних хворих. В теперішній час спостерігається збільшення показників захворювань сечостатевої системи у чоловіків старшого віку, що призводять до хірургічного втручання з особливими вимогами і дотриманням гігієнічних норм, а саме використання спеціальних виробів, які використовують після проведення операцій. Тому особливого підходу потребує розробка одягу для урологічних хворих. Викладачами кафедри розроблена методика оптимального вибору тканин для бандажних виробів з використанням програм в системі MathCAD. Досліджено зміну експлуатаційних властивостей матеріалів лікувально-бандажних виробів від інтенсивності зносу. За результатами науково-дослідних робіт було отримано два патенти:
1. Заєць Ю.М., Захарова Е.А., Кондратьєва Л.В., Костюк О.Г., Мізрах А.А., Христюк О.І., Щерба Ю.А. Лікувально-бандажний виріб // МПК, А61F5/03 (2006.01), № 77651 від 25.02.2013р.
2. Заєць Ю.М., Захарова Е.А., Кондратьєва Л.В., Костюк О.Г., Мізрах А.А., Христюк О.І., Щерба Ю.А. Лікувально-бандажний виріб // МПК, А61F5/03 (2006.01), № 78899 від 10.04.2013р.
Розроблені вироби пройшли апробацію у Вінницькому обласному клінічному онкологічному диспансері.

Члени кафедри ТКШВ працювали над науковою тематикою «Дослідження міцності тканини різного асортименту з метою надання практичних рекомендацій по їх вибору та експлуатації». За даним напрямком опубліковані роботи:
1.Нахайчук О.В., Захарова Е.А., Мізрах А.А., Солоненко І.Г. Дослідження зміни експлуатаційних властивостей матеріалів лікувально-бандажних виробів від інтенсивності зносу // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Технічні науки. – 2016. – №(1). – С. 185-188.
2. 
Нахайчук О.В., Захарова Е.А.., Мица В.В., Музичук В.І. Дослідження зносостійкості бавовняних тканин лікувально-бандажних виробів. // Проблеми трибології. – 2016. – № (1). – С. 37-41.
3. 
Нахайчук О.В., Захарова Е.А., Кондратьєва Л.В., Коваленко І.М. Удосконалення процесу проектування спортивного одягу із урахуванням узагальненого критерію руйнування тканин // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Технічні науки. – 2016. – №(3). – С. 267-271.
4. 
Нахайчук О.В., Захарова Е.А., Мізрах А.А. Застосування клейових зєднань деталей одягу для забезпечення його комфортності // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Технічні науки. – 2017. – №(3). – С. 93-96.
5. 
Нахайчук О.В., Захарова Е.А., Горобчишина В.С., Марчук О.В. Розробка тривимірної моделі манекену із застосуванням програми «Компас-3D» // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Технічні науки. – 2018. – №(6). – С. 64-68.
6. 
Нахайчук О.В., Захарова Е.А., Мізрах А.А., Марчук О.В. Дослідження фізико-механічних характеристик тканин з використанням математичного моделювання // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Технічні науки. – 2019. – №(2). – С. 76-80.
7. 
Нахайчук О.В., Захарова Е.А., Мізрах А.А., Горобчишина В.С. Прогнозувння тиску текстильних матеріалів в системі «фігура – сукня» // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Технічні науки. – 2020. – №(2). – С. 135-141.
8. 
Нахайчук О.В., Захарова Е.А., Мізрах А.А., Горобчишина В.С. Вплив показників властивостей текстильних матеріалів на компресійний тиск в системі «фігура – сукня» // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Технічні науки. – 2020. – №(1). – С. 180-184.

Студенти також мають змогу займатись науковими дослідженнями – вони представляють інститут і виборюють призові місця на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт. Під керівництвом доцента Захарової Е.А. студентка гр. 5-МКТ Лещенко О.А. представила роботу «Експертиза, маркування та моніторинг спортивного одягу» на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, який проходить на базі КНУТД. Наукова робота Лещенко О. А. визнана однією із кращих серед представлених та нагороджена ГРАМОТОЮ за актуальність та високий рівень наукової роботи.
Щороку студенти, які навчаються за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» ПВНЗ ВІКОП приймають участь у наукових конференціях, олімпіадах та мистецьких заходах, а саме:
1. Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». КНУТД; 
2. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої,  текстильної  і  харчової Промисловості» ХНУ:
– «Дослідження фізико-механічних властивостей тканин для спецодягу» тези доповідей ст. гр. 5МКТ Кушіль А.Ю. та Буряченко Л.Ю. під керівництвом викладача Солоненко І.Г.;
– «Дослідження стильових рішень форми жіночих вечірніх суконь» тези доповідей ст. гр. 5МКТ Мазур Н.В. під керівництвом асистентаСолоненко І.Г.;
– «Застосування програми «КОМПАС-3D» для проектування  чоловічого піджака, як засіб підвищення конкурентоспроможності» тези доповідей ст. гр. 5МКТ Кузьменко О.В. під керівництвом проф. Нахайчука О.В. та доцента Захарової Е.А.
– «Аналіз методик конструювання штанів жіночих» тези доповідей ст. гр. 5МКТ Лещенко О.А. та Білоус І.М. під керівництвом асистента Христюк  О. І.;
– «Удосконалення діючої вікової періодизації розвитку дітей шкільної та підліткової вікових груп» тези доповідей асистента Солоненко І.Г.;
3. II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан легкої і текстильної промисловості:  інновації,  ефективність,  екологічність»  ХНТУ:
– «Удосконалення технології виготовлення швейних виробів на основі клейового методу з’єднання» тези доповідей ст. гр. 5МКТЗ Захарова О.С. під керівництвом проф. Нахайчука О.В. та доцента Захарової Е.А.;
– «Дослідження антропометричної інформації  жінок  молодшої  вікової  групи  для проектування швейних виробів» тези доповідей ст.гр.5МКТЗ Кондратьєва К.А. під керівництвом доцента Захарової Е.А. та Щерби Ю.А.;
– «Ретроспективний  аналіз методик конструювання штанів жіночих» тези доповідей ст. гр. 5МКТ Лещенко О.А. та Білоус  І.М. під керівництвом асистента Христюк  О.І.;
– «Дослідження  типових  фігур дітей шкільної та підліткової вікових груп» тези доповідей асистента Солоненко І.Г.;
– «Розробка  шкільної  форми  для  середніх навчальних закладів з врахуванням фізичного розвитку школярів» тези доповідей асистента Христюк О.І. та доцента Пудайло Т.А.;
– «Аналіз зміни стильових рішень форми жіночих вечірніх суконь» тези доповідей ст.гр.5МКТ Мазур Н.В. під керівництвом асистента Солоненко І.Г.;
– «Удосконалення  методу  проектування чоловічого піджака із застосуванням програми «КОМПАС-3D»» тези доповідей ст. гр. 5МКТ Кузьменко О.В. під керівництвом проф. Нахайчука О.В. та доцента Захарової Е.А.

Щорічно студенти кафедри приймають участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Конструювання та теxнології швейниx виробів», яка проходить на базі Київського національного університету технології та дизайну (КНУТД). Студенти нашої спеціальності неодноразово ставали переможцями в різних номінаціях:
– ст. гр. 3ТБ Шлапак Ольга Володимирівна посіла ІІІ місце в номінації «Моделювання»;
– ст. гр. 5МКТ Кузьменко Ольга Володимирівна посіла ІІ місце в номінації «Технологічна креативність»;
– ст. гр. 5МКТЗ Іванцов Віктор Володимирович посів ІІІ місце в номінації «Графіка»;
Також наші студенти стали постійними учасниками Міжнародних і всеукраїнських конкурсів моди, де виборюють високі місця, а саме у Києві на конкурсі моди «Печерські каштани», у Мукачевому «Новий колорит», у Вінниці «Вінницький подіум» та ін.:
– Вінницький подіум. Студенти представили свої колекції одягу «Je’taime»,  «Фіалкове натхнення», «Морской бриз» тощо. Кондратьєв К., Іщенко О., Сметанюк А. представили колекцію вечірніх суконь «Oro De Venezia».        
–  Міжнародний конкурс «Печерські каштани». КНУТД: Когут О. представила колекцію жіночих плащів «Фіалкове натхнення». Добровольська О. представила колекцію жіночого та дитячого одягу «Шарм».
– ІV Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Новий колорит». Мукачівський державний університет. Радостєв Е одержав Диплом учасника конкурсу молодих дизайнерів «Новий колорит».
– Конкурс творчих робіт «Я пишаюсь тим, що я українець!» за підтримки Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України. Представлена колекція «Подільська Венеція України – наша рідна Вінниччина».
ВІКОП має сучасну матеріальну базу для впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес, для чого розроблені пакети навчальних програм для вивчення на ПК таких курсів, як «САПР одягу», «Комп’ютерна підготовка конструкторської документації», «Оптимізація технологічних рішень», «Інженерна підготовка виробництва і проектування технологічних процесів», «Художнє моделювання і проектування одягу» тощо. Для підвищення якості підготовки магістрів запроваджено в навчальний процес сучасні комп’ютерні програми: САПР JULIVI та АРМ «Технолог» та «КОМПАС-3D» тощо.
У ВІКОПі використовуються прогресивні, інноваційні методики навчання, сучасні технології виробництва швейних виробів, сучасне інформаційне та програмне забезпечення технічного профілю навчання.

Кафедра оподаткування та фінансів
Кафедра оподаткування та фінансів забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів. Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за денною і заочною формою навчання.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за фаховим спрямуванням «Фінанси і кредит». Бакалавр отримує фундаментальну освіту, володіє основами професійних знань, тому має можливість або почати працювати, або завершити освіту на рівні магістра з фінансів.
Науково-педагогічний колектив кафедри володіє значним досвідом наукової та методичної роботи. Викладачі кафедри надають можливість майбутнім фінансистам отримати глибокі теоретичні знання з фахових дисциплін.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Бондар Тетяна Леонідівна (к.е.н., доц., зав.кафедри ОФ)
Михальчишина Лариса Гаврилівна (к.е.н., доц.)
Мазур Галина Олександрівна (к.е.н., доц.)
Лопатюк Руслана Іванівна (к.е.н., доц.)
Гарбар Жанна Володимирівна (д.е.н., доц., проф. каф.)
Коцеруба Наталія Василівна (к.е.н., доц.)
Білецький Вадим Валентинович (вик.)

Колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін фінансово-економічного спрямування, а саме: гроші та кредит, економічний аналіз, інвестування, податкова система, страхування, теорія економічного аналізу, фінанси, фінанси підприємств, фінансовий аналіз, статистика, банківські операції, бюджетна система, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, страхові послуги, соціальне страхування, місцеві фінанси, інвестиційний аналіз, мікроекономіка, макроекономіка, політична економія, основи економічних теорій, історія економіки та економічної думки, економіка підприємства, міжнародна економіка, сучасні економічні теорії, національна економіка, регіональна економіка.

На кафедрі розроблено навчально-методичні комплекси, які відображають організацію, зміст і структуру навчального процесу за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», та включають підручники, навчальні посібники, робочі, навчальні програми, методичні розробки до практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів, контрольних, курсових, дипломних робіт, тести контролю знань і т.д. Методичне забезпечення дисциплін кафедри є розробками викладачів. Навчально-методичні комплекси дисциплін відповідають державним стандартам вищої освіти та принципам Болонського процесу. Методичне забезпечення навчального процесу має конкретизований характер, розроблене відповідно специфіки кафедри, а також із врахуванням майбутнього працевлаштування випускників та пропозицій підприємств.

Кафедрою економіки та підприємництва щороку підвищується рівень організаційно-методичного забезпечення навчального процесу, впровадження активних методів і форм навчання. При викладанні дисциплін викладачі кафедри застосовують новітні освітні технології, існує практика проведення ділових ігор, операційно-рольових і навчальних ігор, використання кейс-технології, дискусії, моделювання виробничих ситуацій.

Проводяться зустрічі з провідними фахівцями сфери фінансів і посадовими особами фінансово-кредитних установ Вінниччини і України.

З цією ж метою щороку організовуються та проводяться предметні олімпіади серед студентів інституту, студентські конференції, науково-практичні семінари, діють проблемні групи. Особлива увага приділяється індивідуальній роботі зі студентами.

Керівництво та викладачі активно співпрацюють з приводу працевлаштування своїх випускників з провідними підприємствами Вінниччини та інших регіонів, управліннями обласних, районних, міських державних адміністрацій, банками, страховими компаніями, іншими фінансово-кредитними установами та підприємствами малого та середнього бізнесу.

Нові технології, змінюючи форми комунікації між викладачами та студентами, спрямовані на тренування інтуїції, набуття навиків дискусії, застосування системного підходу до вирішення фінансових проблем, що дозволяє підвищити конкурентоздатність майбутніх фахівців

За результатами дослідження під науковим керівництвом викладачів кафедри за участю студентів кафедри публікуються наукові праці. Зокрема, на кафедрі систематично видається збірник наукових праць студентів та викладачів.

Викладачі кафедри проводять значну роботу щодо залучення студентів денної форми навчання до виконання студентських науково-дослідних робіт.

Постійними базами виробничої і переддипломної практики яких є: головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, Вінницька об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Вінницькій області,філія Центрального регіонального управління ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» та інші установи і організації.

Сучасний розвиток освіти свідчить про те, що підготувати висококваліфікованого технічного спеціаліста, виростити технічний талант неможливо без знання гуманітарних дисциплін, таких як історія, філософія, політологія, екологія, українська та іноземні мови та інші. Лише гуманітарна освіта формує людей, які здатні широко й вільно мислити, здатні створювати ті інтелектуальні цінності, яких потребує не тільки політика, але й економіка та виробництво.

Після закінчення напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» студенти мають змогу займати наступні посади: керівник фінансових підрозділів, керівник інвестиційних проектів та програм, менеджер у фінансовій діяльності, менеджер у сфері грошового посередництва, менеджер у сфері фінансового лізингу, менеджер у сфері надання кредитів, менеджер у сфері пенсійного страхування, професіонал, зайнятий роботою з цінними паперами, професіонал у сфері біржової діяльності, науковий співробітник (біржові операції), професіонал з фінансово-економічної безпеки, професіонал у сфері державної служби, фінансового маркетингу, фінансової діяльності, дилер та брокер із заставних та фінансових операцій, страховий агент, агент з торгівлі майном, оцінювач та аукціоніст, викладач, методист.

Професорсько-викладацький склад і надалі буде плідно працювати над формуванням у майбутніх фахівців сучасного світогляду, відповідальності за обрану спеціальність та вміння нарощувати свій фаховий потенціал, вихованням морально-етичних принципів, стимулюванням їх навчальної, творчої, спортивної та наукової активності. Самовдосконалення і підвищення професійної компетентності й надалі залишатимуться одними із основних пріоритетів в роботі викладачів кафедри, які цілеспрямовано втілюють в життя високу мету – виховання не тільки першокласних фахівців з фінансів, але й гармонійних, цілеспрямованих особистостей!