Пошук

Публічна інформація

Інформація

Посилання

Керівні органи

Склад вченої Ради

План засідань вченої Ради

Ректорат

Підрозділи ВІКОП
Контакти

 

 

 

Положення про
колегіальні органи

Статут ЗО

Положення про Вчену раду ПВНЗ ВІКОП

Положення про Ректорат

Положення про Вчену раду факультету ПВНЗ ВІКОП

Положення про факультет

Положення про Наглядову раду
Склад Вченої ради ПВНЗ ВІКОП 
Рішення Вченої ради  

Організація освітнього
процесу

Положення про обрання таприйняття на роботу декана факультету

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін самостійного вибору студента
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у Вінницькому інституті конструювання одягу і підприємництва

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Положення про проведення практики студентів з освітнім ступенем бакалавра

Положення про проведення практики студентів з освітнім ступенем магістр

Положення про відділ практики, перепідготовки та працевлаштування
Положення про кафедру

Положення про відділ кадрів

Положення про бухгалтерію
Положення про плагіат

Положення про кабінет навчальний (лабораторію)

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 182 "Технології легкої промисловості" галузь знань 18 "Виробництво та технології" першого (бакалаврського півня вищої освіти)

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 182 "Технології легкої промисловості" галузі знань 18 "Виробництво та технології" другого (магістерського) рівня вищої освіти

КОНЦЕПЦІЯ освітньої діяльності за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" галузі знань "Управління та адміністрування" другого (магістерського) рівня вищої освіти першого

КОНЦЕПЦІЯ освітньої діяльності на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти ВНЗ "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва"

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" 

Освітньо-професійна пргорама першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 182 "Технології легкої промисловості"галузі знань 18 "Виробництво та технології"

Освітньо-професійна пргограма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 182 "Технології легкої промисловості" галузі знань 18 "Виробництво та технології"

Освітньо-професійна програма "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Положення про науковий гурток

Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Мова освітнього процесу

Положення щодо булінгу (цькуванню) в Вінницькому інституті конструювання одягу і підприємництва

 

 

Студентське
самоврядування

Діяльність органів студентського самоврядування 
Положення про орган студентського самоврядування 
Положення про наукове товариство студентів і молодих вчених 
Протоколи студради 

Фаховий коледж конструювання одягу Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва


 Положення про структурний підрозділ "Фаховий коледж конструювання одягу" приватного вищого навчального закладу "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва"

Положення про адміністративну раду

Положення про циклову комісію

Положення про педагогічну раду

Положення про методичну раду

Положення про денне відділення

Положення про дистанційне навчання

Положення про заочну форму навчання

Положення про проведення практики студентів

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

Положення про видачу документів про освіту державного зразка здобувачами освіти

Положення про дотримання академчної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти

Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому інституті конструювання одягу і підприємництва

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про методичну роботу

Положення про навчально-методичний комплекс предметів/дисциплін

Положення про розроблення, затвердження, моніторінг та перегляд освітньо-професійних програм та навчальних планів

Положення про навчальний кабінет

Положення про навчально-методичний кабінет

Положення про атетстацію навчальних кабінетів та лабораторій

Положення про ведення навчального журналу

Проложення про організацію виконання та захисту курсових робіт (проєктів)

Положення про організацію контроля та вивчення стану викладання навчального предмета (дисципліни)

Положення про систему наскрізного контролю знань студентів

Положення про атестацію здобувачив освіти та екзаменаційну комісію з атестації 

Положення про бібліотеку

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту 

Положення про творчо-пошукову та науково-дослідницьку роботу студентів

Положення про щорічний конкурс проєктів студентських ініціатив

Положення про студентські наукові товариства (СНТ)

Положення про організацію та проведення студентських внутрішньоколеджних олімпіад

Положення про роботу з обдарованими студентами

Положення про предметний гурток

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Організація наукової роботи педагогічних працівників

 Положення про атестацію педагогічних прцівників

Положення про відкриті заняття педагогічних працівників 

Положення про порядок визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації та інформальної освіти педагогічних працівників

Положення про школу педагогічної майстерності

Положення про портфоліо як засіб підвищення кваліфікації педагога

Положення про рейтингову оцінку діяльності педагогічних працівників

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Антикорупційна програма

 

 

Сертифікати про акредитацію

Сертифікат про акредитацію за спеціальністю 182, Технології легкої промисловості, другий (магістерський) рівень

Сертифікат про акредитацію за спеціальністю 071, Облік і оподаткування, другий (магістерський) рівень

Сертифікат про акредитацію за спеціальністю 182, Технології легкої промисловості, молодший спеціаліст

 

 

 

13.06.2016 03:49