Пошук

Кафедра оподаткування, фінансів та підприємництва

 

Кафедра оподаткування, фінансів та підприємництва забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів. 

Завідувач кафедри:
Чорна Людмила Олександрівна, доктор економічних наук, професор.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за фаховим спрямуванням «Фінанси і кредит». Бакалавр отримує фундаментальну освіту, володіє основами професійних знань, тому має можливість або почати працювати, або завершити освіту на рівні магістра з фінансів.

Підготовка фахівців вищого освітньо-кваліфікаційного рівня проводиться за магістерською програмою «Оподаткування»

 

Науково-педагогічний колектив кафедри володіє значним досвідом наукової та методичної роботи.

Викладачі кафедри надають можливість майбутнім фінансистам отримати глибокі теоретичні знання з фахових дисциплін.

Колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін фінансово-економічного спрямування, а саме: гроші та кредит, економічний аналіз, інвестування, податкова система, страхування, теорія економічного аналізу, фінанси, фінанси підприємств, фінансовий аналіз, статистика, банківські операції, бюджетна система, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, страхові послуги, соціальне страхування, місцеві фінанси, інвестиційний аналіз, мікроекономіка, макроекономіка, політична економія, основи економічних теорій, історія економіки та економічної думки, економіка підприємства, міжнародна економіка, сучасні економічні теорії, національна економіка, регіональна економіка.

На кафедрі розроблено навчально-методичні комплекси, які відображають організацію, зміст і структуру навчального процесу за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», та включають підручники, навчальні посібники, робочі, навчальні програми, методичні розробки до практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів, контрольних, курсових, дипломних робіт, тести контролю знань і т.д. Методичне забезпечення дисциплін кафедри є розробками викладачів. Навчально-методичні комплекси дисциплін відповідають державним стандартам вищої освіти та принципам Болонського процесу. Методичне забезпечення навчального процесу має конкретизований характер, розроблене відповідно специфіки кафедри, а також із врахуванням майбутнього працевлаштування випускників та пропозицій підприємств.

Кафедрою економіки та підприємництва щороку підвищується рівень організаційно-методичного забезпечення навчального процесу, впровадження активних методів і форм навчання. При викладанні дисциплін викладачі кафедри застосовують новітні освітні технології, існує практика проведення ділових ігор, операційно-рольових і навчальних ігор, використання кейс-технології, дискусії, моделювання виробничих ситуацій.

Проводяться зустрічі з провідними фахівцями сфери фінансів і посадовими особами фінансово-кредитних установ Вінниччини і України.

З цією ж метою щороку організовуються та проводяться предметні олімпіади серед студентів інституту, студентські конференції, науково-практичні семінари, діють проблемні групи. Особлива увага приділяється індивідуальній роботі зі студентами.

Керівництво та викладачі активно співпрацюють з приводу працевлаштування своїх випускників з провідними підприємствами Вінниччини та інших регіонів, управліннями обласних, районних, міських державних адміністрацій, банками, страховими компаніями, іншими фінансово-кредитними установами та підприємствами малого та середнього бізнесу.

Нові технології, змінюючи форми комунікації між викладачами та студентами, спрямовані на тренування інтуїції, набуття навиків дискусії, застосування системного підходу до вирішення фінансових проблем, що дозволяє підвищити конкурентоздатність майбутніх фахівців

За результатами дослідження під науковим керівництвом викладачів кафедри за участю студентів кафедри публікуються наукові праці. Зокрема, на кафедрі систематично видається збірник наукових праць студентів та викладачів.

Викладачі кафедри проводять значну роботу щодо залучення студентів денної форми навчання до виконання студентських науково-дослідних робіт.

Постійними базами виробничої і переддипломної практики яких є: головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, Вінницька об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Вінницькій області,філія Центрального регіонального управління ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» та інші установи і організації.

Сучасний розвиток освіти свідчить про те, що підготувати висококваліфікованого технічного спеціаліста, виростити технічний талант неможливо без знання гуманітарних дисциплін, таких як історія, філософія, політологія, екологія, українська та іноземні мови та інші. Лише гуманітарна освіта формує людей, які здатні широко й вільно мислити, здатні створювати ті інтелектуальні цінності, яких потребує не тільки політика, але й економіка та виробництво.

Після закінчення напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» студенти мають змогу займати наступні посади: керівник фінансових підрозділів, керівник інвестиційних проектів та програм, менеджер у фінансовій діяльності, менеджер у сфері грошового посередництва, менеджер у сфері фінансового лізингу, менеджер у сфері надання кредитів, менеджер у сфері пенсійного страхування, професіонал, зайнятий роботою з цінними паперами, професіонал у сфері біржової діяльності, науковий співробітник (біржові операції), професіонал з фінансово-економічної безпеки, професіонал у сфері державної служби, фінансового маркетингу, фінансової діяльності, дилер та брокер із заставних та фінансових операцій, страховий агент, агент з торгівлі майном, оцінювач та аукціоніст, викладач, методист.

Професорсько-викладацький склад і надалі буде плідно працювати над формуванням у майбутніх фахівців сучасного світогляду, відповідальності за обрану спеціальність та вміння нарощувати свій фаховий потенціал, вихованням морально-етичних принципів, стимулюванням їх навчальної, творчої, спортивної та наукової активності. Самовдосконалення і підвищення професійної компетентності й надалі залишатимуться одними із основних пріоритетів в роботі викладачів кафедри, які цілеспрямовано втілюють в життя високу мету – виховання не тільки першокласних фахівців з фінансів, але й гармонійних, цілеспрямованих особистостей!

Ласкаво просимо відвідати нашу кафедру та ознайомитися із нашими здобутками та досягненнями.

Провідні викладачі:

 
  Чорна Людмила Олександрівна - Завідувач кафедрою, доктор економічних наук, професор. В 1984 році закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію в Київському національному торговельно-економічному університеті, в 2006 році захистила докторську дисертацію в Національному університеті харчових технологій за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Має понад 300 наукових та науково-методичних робіт, з них 12 навчальних посібників (5 з грифом МОН), 1 підручник з грифом МОН, 7 монографій. Є керівником наукової школи «Проблеми управління фінансовою та господарською діяльністю підприємства та підприємництва». Здійснює керівництво дисертаційних робіт на присвоєння вченого звання кандидатів та докторів економічних наук, входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 05.854.03 Вінницького національного аграрного університету, спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 Хмельницького національного університету. Під керівництвом Чорної Л.О. захищено 6 кандидатів економічних наук. Є членом редакційної ради наукового видання «Кібернетичне управління та інформаційні технології», фахового видання «Вісник Хмельницького національного університету», міжнародного видання «Российский академический журнал», фахових видань «Економіка і держава»; «Інвестиції:практика та досвід». З 1998 до 2012 року була членом секції торговельного підприємництва Підкомісії з товарознавства і торговельного підприємництва Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва Міністерства освіти і науки України. За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток економічної науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки України, Обласної державної адміністрації, Вінницької міської ради.

 

Білецька Наталія Вікторівна- Проректор з навчально-педагогічної роботи, доцент, кандидат економічних наук. У 2006 році закінчила магістратуру Вінницького торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету за спеціальністю «Облік і аудит». Захистила кандидатську дисертацію в Центральній спілці споживчих товариств України Львівська комерційна академія за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» на тему «Організаційно-економічні засади державного регулювання аграрної сфери економіки України». Автор понад 120 наукових та науково-методичних праць. Напрямок наукових досліджень: «Адміністрування податків  і платежів».

 

Сирветник-Царій Валентина Вікторівна - доцент, кандидат економічних наук.  Захистила кандидатську дисертацію в Центральній спілці споживчих товариств України Львівська комерційна академія за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Автор понад 25 наукових та науково-методичних праць.

 

Буряченко Любов Юріївна доцент кафедри.  У 1986р. закінчила Київський торговельно-економічний інститут, зі спец. «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами». У 1990р. закінчила Московський ордена дружби народів кооперативний інститут Центрспілки зі спец. «Викладання предмету товарознавство продовольчих товарів». Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць. Напрямок наукових досліджень: фінансова система, національна економіка.

 

Британська Наталія Натанівна – доцент кафедри, секретар Вченої ради інституту, в.о. проректора з науково-методичної роботи.  У 1997р. закінчила Київський державний торговельно-економічний університет зі спец. «Економіка підприємства». Здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук зі спец. 08.00.04 Економіка та управління підприємства (за видами економічної діяльності). Науково-педагогічний стаж становить понад 15 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць. Напрямок наукових досліджень: фінансова система, національна економіка.

 

Іванцов Віктор Володимирович - асистент кафедри. Закінчив Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, 2015 р., Магістр з фінансів і кредиту. В 2015 році вступив до аспірантури Хмельницького національного університету. Працює над написанням дисертації для здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Напрямок наукових досліджень: конкурентоспроможність підприємств швейної промисловості.

 

18.01.2021 14:10