Пошук

Кафедра фундаментальних та гуманітарних дисциплін (ФГД)

 

Кафедра фундаментальних та гуманітарних дисциплін забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та спеціалістів за всіма спеціальностями ВІКОПу.

Основні дисципліни, викладання яких здійснюється кафедрою ФГД: вища та прикладна математика, фізика, хімія, прикладна механіка, історія України, філософія, політологія, українська та іноземні мови, охорона праці, фізичне виховання.

 На нашій кафедрі майбутні інженери й технологи одержують знання й уміння, які дають можливість вільно користуватися персональним комп’ютером, читати технічні креслення, наприклад, швейних виробів, обробляти технічну інформацію з використанням математичного і комп’ютерного моделювання із застосовуванням прикладних програм Компас 3D, Mathcad, Maplesoft Maple та ін.

Фахівці кафедри використовують інформаційно-комунікаційні технології й особистісно-орієнтовані форми навчання з математики, фізики, хімії, нарисної геометрії та комп’ютерної графіки, прикладної механіки.
З метою забезпечення високої якості підготовки фахівців професорсько-викладацьким колективом кафедри видано понад 100 наукових праць, розроблений комплекс типових завдань для контролю якості навчання та оцінки знань і навичок студентів відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

За результатами наукової роботи студенти мають змогу опублікувати статті у збірниках наукових праць та брати участь у щорічних студентських конференціях, таких як: Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». – Київ: КНУТД, науково-практична конференція професорсько-викладацького складу та студентів інституту – Вінниця: ВІКОП, та ін., під керівництвом викладачів студенти виконують презентації різної тематики, наприклад - презентація на тему “Fabric”розроблена студенткою групи 3ТМ Мороз Оленою. Дослідження виконане з використанням тканин, найбільш популярних у сучасному світі Див матеріали презентації), проводяться відкриті заняття - відкрите заняття з іноземної мови на тему “Clothesfordifferentpurposes”. Представлені моделі одягу для різних погодних умов, робочий одяг для різних професій та маскувальний одяг. Усі представлені зразки розроблені студентами групи 3ТМ, (див. матеріали).

Сучасний розвиток освіти свідчить про те, що підготувати висококваліфікованого технічного спеціаліста, виростити технічний талант неможливо без знання гуманітарних дисциплін, таких як історія, філософія, політологія, екологія, українська та іноземні мови та інші. Лише гуманітарна освіта формує людей, які здатні широко й вільно мислити, здатні створювати ті інтелектуальні цінності, яких потребує не тільки політика, але й економіка та виробництво.

Наш навчальний заклад готує студентів не тільки як висококваліфікованих фахівців в галузях «Текстильна та легка промисловість» та «Економіка та підприємництво», а і допомагає їм стати освіченими, розвиненими, культурними людьми, моральні принципи яких не дозволяють бути поганими фахівцями.

За останні роки ми модернізували навчальні плани та програми за зразками кращих вищих навчальних закладів, впровадили нові інформаційні технології навчання, неухильно вдосконалюємо педагогічну майстерність, члени кафедри приймають активну участь у науково-методичних конференціях, вдосконалюють педагогічну майстерність на курсах підвищення кваліфікації.

Ласкаво просимо відвідати нашу кафедру та ознайомитися із нашими здобутками та досягненнями.

Провідні викладачі:

Краснонос Наталія Аркадіївна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри.Педагогічний стаж – 36 років. У 1974 р. закінчила Київський державний університет ім.. Т.Г.Шевченко, філософський факультет, присвоєно кваліфікацію викладача філософських  дисциплін.У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію « Філософський аналіз еволюції уявлень про  єдність природничонаукового знання» в Інституті філософії АН УРСР. Сфера наукових інтересів – соціальна епістемологіі. Автор більше ніж 30 науково-методичних праць.Викладає дисципліни: філософія, соціологія, політологія,історія України, всесвітня історія, філософія глобальних проблем сучасності.

 

Мізрах Аркадій Ананійович – ректор ВІКОП, професор кафедри фундаментальних і гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук. Педагогічний стаж – 35 років. У 1971 р. закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти. В 1986 отримав другу вищу освіту у Вінницькому державному педагогічному інституті ім. М. Островського за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця». В 1992 р. Мізраху А.А присуджений науковий ступінь кандидата педагогічних наук на основі захисту кандидатської дисертації «Формування техніко-конструкторських знань та вмінь учнів». В 1995 р. йому присвоєно вчене звання доцента кафедри методики трудового навчання, а в 2007 р. – професора кафедри гуманітарних дисциплін. Також має звання «Відмінник народної освіти», «Вчитель-методист», нагороджений медаллю Антона Макаренка. Мізрах А.А. постійно приймає участь у всеукраїнський та міжнародних науково-практичних конференціях. Є автором більше ніж 40 наукових праць, має 4 патенти на корисну модель. Викладає дисципліни: основи креслення, інженерна графіка.

 

Окуленко Ігор Миколайович – доцент кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, кандидат психологічних наук. Педагогічний стаж – 29 років. В 1986 р. закінчив Курганське вище військово-політичне авіаційне училище, де здобув кваліфікацію офіцера з вищою військово-політичною освітою, вчитель історії та суспільствознавства. В 1994 р. отримав другу вищу освіту в Київському торговельно-економічному інституті за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності». В 1996 р. отримав третю вищу освіту у Вінницькому державному педагогічному інституті за спеціальністю «Практична психологія». В 2007 році захистив кандидатську дисертацію по темі «Психологічна готовність льотного складу до діяльності в умовах тривалих перерв між польотом» , в результаті чого йому присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук по спеціальності «Психологія діяльності в особливих умовах». В 2009 р. Окуленку І.М. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі економіки і підприємництва. Він є фахівцем по проведенню опитувань з використанням комп’ютерного поліграфа. В доробку Окуленка І.М. більше 20 наукових праць, він є постійним учасником міжнародних і всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів. Викладає дисципліни: психологія та педагогіка, податкове право.

 

 

Щерба Юрій Анатолійович – методист, директор коледжу, старший викладач кафедри фундаментальних і гуманітарних дисциплін. Викладач вищої кваліфікаційної категорії. Стаж педагогічної діяльності – 22 роки. У 1993 р. закінчив Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Географія з додатковою спеціальністю біологія».

Викладає дисципліни: географія,соціально-економічна географія, біологія,екологія, мікробіологія, хімія, фізика-хімія полімерів, охорона праці, основи безпеки життєдіяльності, Захист Вітчизни. Керівник екологічного гуртка «Довкілля».

Є автором 26 та співавтором більше 40 науково-методичних праць, має 2 патенти на корисну модель лікувально-медичного напрямку. Приймає активну участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, екологічних конференціях, семінарах, круглих столах , семінарах та нарадах з цивільного захисту населення, громадських організаціях захисту та допомоги інвалідам. Журналіст-фрілансер, працює із регіональним сайтом «20 хвилин» (20minut.ua, входить до видавничої групи RIA Media, яка також є частиною Медіа корпорації RIA); «ОРД» (ord-ua.com); журнал «Кореспондент» (Корреспондент.net); проходить стажування у вінницькому кореспондентському пункті Національного інформаційного агентства Укрінформ (ukrinform.ua). Активіст проектів «Комітет безпеки руху», «Дорожній контроль».

Відповідальний за охорону праці, протипожежну безпеку та електробезпеку.

 

10.06.2016 01:11