Абітурієнтам
Купальник гімнастки
Новини

Новини

1 квітня 2016 р.

звернення: ,

Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» починає підготовку матеріалів, щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» галузі знань 18 «Виробництво та технології».

Історія ВІКОП

Історія ВІКОП

7 грудня 2015 р.

звернення: ,

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва створений у 2004 році рішенням засновника Мізраха Аркадія Ананійовича на базі підприємства ПНВП «Інтеграл-М», яке функціонує з 1992 року.

 Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» (ПВНЗ ВІКОП) є вищим навчальним закладом освіти, який проводить освітню діяльність, пов’язану із наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» на базі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Інститут готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» за 5 спеціальностями на денній та заочній  формі навчання для торгівлі, фінансових установ і банків, податкових органів, контрольно-ревізійних управлінь, підприємств легкої промисловості.

Згідно з ліцензією на надання освітніх послуг ВІКОП здійснює освітню діяльність із підготовки фахівців за напрямами та спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів  «бакалавр», «спеціаліст»:

7.05160201 «Конструювання та технології швейних виробів»;

7.03050803 «Оподаткування»;

6.030508 «Фінанси і кредит»;

6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»;

6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості».

У ПВНЗ ВІКОП, відповідно до напрямів підготовки та спеціальностей, створено 3 кафедри:

 «Технології та конструювання швейних виробів»;

«Фундаментальних та гуманітарних дисциплін»; 

«Фінансів, оподаткування та торговельного підприємництва».

У структурі ПВНЗ ВІКОП є підрозділ «Коледж конструювання одягу» І-ІІ рівнів акредитації (без права юридичної особи), створений у 1999 році.  Коледж здійснює освітню діяльність із підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.05160201 «Швейне виробництво» та має право надавати освітні послуги для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на базі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти. Коледжу видана ліцензія на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра з напряму підготовки 0918 «Легка промисловість» за спеціальністю 6.091800 «Швейні вироби»  з ліцензованим обсягом прийому 30 осіб денної та 30 осіб заочної форми навчання.

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва входить до складу навчально-науково-виробничого комплексу  з Київським національним університетом технологій та дизайну та Національним університетом державної податкової служби м. Ірпінь. Зміст і терміни навчання в інституті визначено освітньо-професійною програмою зі спеціальності, навчальним планом і навчальними програмами.

Запрошуємо переглянути фільм про нас:

20 річчя ВІКОП:

Корисні посилання

Корисні посилання

11 грудня 2015 р.

звернення: , VIKOP

Закон про вищу освіту:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

Відділ освіти Вінницької РДА:

http://vinrvo.at.ua

Офіційний портал Верховної Ради України:

http://rada.gov.ua

Урядовий портал КМУ:

http://www.kmu.gov.ua

Сайт Президента України:

http://www.president.gov.ua

Національне антикорупційне бюро України:

http://www.nabu.gov.ua

 

 

Фінансово-господарська діяльність. Тендери

Фінансово-господарська діяльність. Тендери

7 грудня 2015 р.

звернення: ,

Наші випусники - успішні підприємці

Наші випусники - успішні підприємці

1450088750

звернення: ,